fbpx

Samfunnsansvar

Idrett betyr mye for mange. Idrettsbevegelsen utfører et viktig samfunnsoppdrag, særlig gjennom alle de positive helsegevinstene som skapes både på det fysiske og psykiske plan.

I PTK ønsker vi å ta et utvidet samfunnsansvar, i tett samarbeid med medlemmer, nærmiljø og alle klubbens samarbeidspartnere: leverandører, sponsorer, kommune, særforbund, idrettsråd, idrettskrets og idrettsforbund.

Våre satsningsområder:

Inkludering

Visjonen til Norges Idrettsforbund (NIF) er «Idrettsglede for alle».

Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. Nylige tall fra den nasjonale undersøkelsen Ungdata viser at omlag dobbelt så mange fra høyere sosiale lag deltar i ungdomsidretten sammenliknet med ungdom som vokser opp med færre ressurser hjemme.

Klubbens slagord er: PTK – der du ønsker å være”.

PTK og Bergen kommune ønsker å senke terskelen for å spille tennis – en unik idrett som man kan drive med hele livet. I 2020 har kommunen opprettet en ny tilskuddsordning der idrettslag kan søke om refusjon for inntil 3000 kr per medlem for barn og unge i alderen 6-18 år fra lavinntektsfamilier eller familier med betalingsproblemer som følge av koronakrisen. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med daglig leder i PTK via e-post fredrik.vabog@bergentennisarena.no innen 10. desember, og PTK vil deretter sende inn søknad på deres vegne innen årets frist 14. desember 2020.

Siden høsten 2017 har PTK vært delaktig i prosjektet «LIM» (Lekser, Idrett, Mat) i samarbeid med åtte andre idrettslag i Slettebakken idrettspark. Elever på 5.-7. trinn på Slettebakken skole får mulighet til å prøve ni ulike idretter i organisert trening, med tilhørende leksehjelp og matservering. Det er ingen egenandel for elevene, og prosjektet er finansiert av både private og offentlige midler. Prosjektet høster stadig økende grad av lokal og nasjonal anerkjennelse.

Klima og miljø

Klimaendringer er vår tids største globale utfordring.

PTK ønsker å arbeide målrettet for å begrense sitt fotavtrykk og være en foregangsklubb innenfor miljøarbeid i norsk idrett.

Klubbens miljøarbeid gjennomføres i tråd med NIFs Miljøhåndbok.

Vår handlingsplan inkluderer bl.a. følgende tiltak:

 • Fokusere på «Smarte innkjøp», dvs. varer og tjenester som oppfyller våre miljøkriterier. Vi skal bl.a. velge produkter med lavest mulig miljøbelastning, benytte lokale leverandører, minimere papirforbruk, unngå engangsartikler, vurdere gjenbruk der det er mulig og ha gode innkjøpsrutiner for å unngå svinn.
 • Utføre kildesortering av restavfall, papir/papp, plast og glass/metall.
 • Minimere strømforbruket ved å benytte moderne LED-lys i både servicebygg og tennishall.
 • Prioritere bruk av skinnegående transport, nullutslippsbusser eller hybridkjøretøy der det er mulig. Etterspørre leie av elbiler når representanter er på reise og bruke miljøkriterier ved innkjøp av transporttjenester.
 • Holde telefonmøter og videokonferanser med samarbeidspartnere utenbys.
 • Foreta energi- og miljøutredning for bygging og drift av klubbens anlegg. Livsløpsanalyser skal ligge til grunn for prosjektering, realisering, drift og avvikling.
 • Involvere samarbeidspartnere i klubbens miljøarbeid, innhente forslag til tiltak for PTK og etterspørre miljørapporter fra eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. Vi søker å etablere en felles plattform for å skape vinn-vinn-situasjoner for alle parter.
 • Bli Miljøfyrtårn-sertifisert innen 2022.

Antidoping

PTK er et av mange norske idrettslag som er sertifisert som Rent Idrettslag

et program av Antidoping Norge.

 

Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

Vår handlingsplan inkluderer bl.a. følgende tiltak:

 • Alle klubbens konkurransespillere (Team Paradis) skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.
 • Klubben skal ta standpunkt til bruk av kosttilskudd.
 • Klubben skal henge opp sertifiseringsbevis (plakat) på BTA.
 • Klubben skal synliggjøre sitt holdningsskapende arbeid via hjemmeside og sosiale medier.

Ernæring

Et sunt kosthold er en viktig basis for gode idrettsprestasjoner.

 

Vår handlingsplan inkluderer bl.a. følgende tiltak:

 • Tilby sunne alternativer i klubbens daglige kioskutsalg.
 • Tilby et sunt og variert utvalg av mat og drikke i kafeterian under turneringer og andre arrangementer.
 • Alle klubbens konkurransespillere (Team Paradis), konkurranseforeldre og trenere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Sunn Idrett om idrettsernæring, samt kurs om forebygging av spiseforstyrrelser for foreldre og trenere.
 • Ha et tett samarbeid med initiativene Sunn idrett, Smart idrettsmat og Bama idrettsfrukt.

Back to Top